Terms and conditions

Introduksjon

Dette kjøpet er underlagt norsk lov.

Følgende standard salgsvilkår for forbrukerkjøp av varer over internett gjelder for alle norske kunder definert som forbrukere (ikke forretningskunder). Vilkårene vil gjelde så langt det er rimelig også for utenlandske kunder. Forbrukerkjøp over Internett er hovedsakelig regulert av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, foretaksloven og netthandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren vesentlige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.noVilkårene i denne avtalen skal ikke tolkes som begrensende lovpålagte rettigheter, men skal angi de viktigste rettighetene og pliktene til partene i handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

 

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, informasjon gitt i ordreløsningen og eventuelle spesielt avtalte betingelser. I tilfelle en konflikt i informasjonen, vil det som er spesielt avtalt mellom partene seire, med mindre det er i strid med obligatorisk lovgivning.

Avtalen vil også bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom handelsmenn og forbrukere.

 1. Partene

Selger er PILLOW av Iverify AS, Biskop Gunnerus gate 14, 0184 Oslo, Norge, post@pillow.no, Org.no 818654642MVA, og blir i det følgende benevnt "selger" / "selgeren".

Kjøperen er forbrukeren som legger inn bestillingen og blir i det følgende kalt "kjøper" / "kjøperen".

 1. Pris, toll, håndteringsavgifter og merverdiavgift

Pris, avgifter, ekspedisjonsgebyr og merverdiavgift i Norge

Prisen som er oppgitt for varene og tjenestene er den totale prisen kjøperen må betale til selskapet for varer levert i Norge. For internasjonalt salg, vennligst les nedenfor. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merkostnader i Norge, men gjelder ikke for varer sent til utlandet. Kjøperen skal ikke bære merkostnader som selgeren ikke har informert om før kjøpet på leveranser innen norske grenser.

Pris, toll, ekspedisjonsgebyr og merverdiavgift for internasjonale ordre

Som en kjøper på internett av produkter fra et annet land enn Norge er du forpliktet til å overholde lover og forskrifter knyttet til toll, ekspedisjonsgebyr og merverdiavgift i ditt hjemland eller i landet du bestiller forsendelsen sendt til. Toll, ekspedisjonsgebyr og merverdiavgift forfaller ved mottak av pakken, og faktureres separat av tollbehandler eller skattemyndighet.

Vær oppmerksom på at du som kunde er fullt ansvarlig for å sjekke og betale alle toll, ekspedisjonsgebyr og merverdiavgift ved bestilling og henting av bestilte varer. Verken organisasjonen bak Pillow eller iVerify som selskap er ansvarlig for brev og pakker som blir holdt igjen av internasjonale tollbyråer. Det er heller ikke Pillows ansatte eller iVerifys ansvar å gjøre kundene oppmerksom på disse byråene og deres priser, avgifter, ekspedisjonsgebyrer og skatter på import av varer. Vennligst ta kontakt med ditt lands tollkontor og / eller skattemyndigheter for å avklare prosedyrene og potensielle avgiftene før du bestiller.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt bestillingen til selgeren.

Avtalen er imidlertid ikke bindende hvis det er en skrivefeil i tilbudet fra selgeren i bestillings-løsningen i nettbutikken eller i kjøperens ordre, og den andre parten innså eller burde ha innsett at det var en slik feil .

 1. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det er bestilt og / eller sendt fra selgeren til kjøperen.

Hvis kjøperen bruker kreditt- eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som varen bestilles og / eller sendes.

Ved betaling med faktura utstedes faktura til kjøper ved bestilling og / eller forsendelse av varen. Betalingsfristen er angitt på fakturaen og er normalt 14 dager etter mottakelse.

Kjøpere under 18 år kan ikke bestille eller betale med faktura.

 1. Leveranse

Levering har skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis leveringstid ikke er oppgitt i bestillingsløsningen eller ved annen varslingsmåte, skal selgeren levere varene til kjøperen uten unødig forsinkelse og senest 30 dager etter bestillingen ble gjort og/eller betaling ble utført fra kunden. Varene skal leveres til kjøper med mindre annet er avtalt mellom partene.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varene overføres til kjøperen når han/hun, eller hans/hennes representant, har varene levert i samsvar med punkt 6

 1. Angrefrist

Med mindre avtalen er unntatt fra angrefristloven, kan kjøperen angre på kjøpet av varene i samsvar med angrefristloven.

Kjøperen må varsle selgeren om hans/hennes intensjon om å benytte seg av angrefristen innen 14 dager fra leveringsdatoen. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Hvis fristen slutter på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste arbeidsdag.

Angrefristperioden anses for å være overholdt dersom en melding sendes før fristen utløper. Kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er påberopt, og varselet bør derfor være skriftlig (på angrefristskjema sendt per e-post eller brev).

Ved kjøp av enkelt-artikler vil retten til angrefrist løpe fra den dagen varen(e) er mottatt. Hvis kjøpet består av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter at den siste leveransen er mottatt.

Angrefristen vil bli utvidet til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen hvis selger ikke oppgir i vilkår eller på annen måte, og før avtalen er inngått, at det foreligger en angrefrist jfr. den informasjon som foreligger her. Det samme gjelder hvis det mangler informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for bruk av angreretten. Hvis selgeren imidlertid gir slik informasjonen i løpet av disse 12 månedene, vil angrefristen utløpe 14 dager etter den datoen kjøper mottok informasjonen.

Ved bruk av angrefristen må varen returneres til selgeren uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter varsel om bruk av angrefristen. Kjøperen skal dekke de direkte kostnadene ved retur av varen, med mindre annet er avtalt.

Varene må være forseglet og emballasjen ubrutt/uåpnet for at kjøperen skal kunne benytte seg av angrefristen i henhold til disse vilkårene.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig forsinkelse, og innen 14 dager etter at selgeren ble varslet om kjøperens beslutning om å utøve angreretten. Selgeren har rett til å holde tilbake betaling inntil han har mottatt varene fra kjøperen.

 1. Forsinkelse og manglende levering - kjøperes rettigheter og frist for rapportering av krav

Hvis selgeren ikke leverer varene eller leverer den/de for sent i samsvar med avtalen mellom partene, og dette skyldes ikke "force majeure" forhold utenfor selgerens kontroll, eller omstendigheter fra kjøperens side. kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse, kansellere avtalen og/eller kreve tilbakebetaling fra selger.

I tilfelle et krav om myndighetsbrudd, skal bevisførselen være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøperen kan opprettholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse hvis det oppstår en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller hvis oppfyllelsen vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for selgeren at oppfyllelse medfører betydelig misforhold mellom kjøperens og selgerens interesse - i disfavør av selger. Hvis vanskene faller bort innen rimelig tid, kan kjøperen fortsatt kreve oppfyllelse.

Kjøperen mister retten til å kreve oppfyllelse hvis han eller hun venter urimelig lenge med å fremføre kravet.

Kansellering

Hvis selgeren ikke leverer varene innen avtalt leveringstidspunkt, skal kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Hvis selgeren ikke leverer varene innen tilleggsfristen, kan kjøperen kansellere kjøpet, med mindre betingelsene for force majeure er styrende.

Kjøperen kan kansellere kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Det samme gjelder hvis levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller hvis kjøperen har informert selgeren om at leveringstiden er avgjørende.

Hvis varen blir levert etter den tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringsdatoen som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må et krav om kansellering fremsettes innen rimelig tid etter at kjøper ble informert om leveransen.

 1. Mangel på varen - kjøperens rettigheter og klagefristen

Hvis det er en mangel på varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi beskjed til selgeren om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøperen må varsle selgeren innen 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Andre klager kan imidlertid fremsettes innen to år etter at kjøperen overtok varen. Hvis varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er klagefristen fem år.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes kjøperen eller omstendighetene fra kjøperen, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og levering, kreve prisavslag, kreve avtalen kansellert og innløst fra selger.

Klager til selger skal gjøres skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve feilen korrigert eller levering av lignende varer. Selgeren kan imidlertid avvise kjøperens krav hvis gjennomføringen av kravet er umulig eller hvis selgeren blir påført urimelige kostnader. Retting eller levering må skje innen rimelig tid. Selgeren har i utgangspunktet ikke rett til å gjøre mer enn to utbedringsforsøk for den samme mangelen.

Prisreduksjon

Kjøperen kan kreve prisavslag hvis varen ikke blir korrigert eller sendt. Dette betyr at forholdet mellom nedsatte og avtalte priser tilsvarer forholdet mellom verdien av tingen i mangelfull og kontraktsmessig tilstand. Hvis det er spesifikke årsaker til dette, kan prisreduksjonen i stedet settes lik mangelen på betydning for kjøperen.

Avbestillingsrett

Hvis varen ikke blir korrigert eller levert, har kjøperen rett til å kansellere kjøpet med mindre mangelen er ubetydelig.

 1. Selgers rettigheter i tilfelle kjøperens konkurs eller uevne til å betale

Hvis kjøperen ikke betaler eller oppfyller de andre forpliktelsene i henhold til avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller omstendighetene fra selgeren, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde tilbake varene, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen avsluttet og kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene være i stand til å kreve renter på forsinket betaling, innkrevingsgebyr og et rimelig gebyr for uinnsamlede varer.

Oppfyllelse

Selgeren kan opprettholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Hvis varen ikke blir levert, mister selgeren sin rett hvis han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Avbestillingsrett

Selger kan si opp avtalen hvis det foreligger en vesentlig mangel på betaling eller annet vesentlig brudd fra kjøperens side. Selgeren kan imidlertid ikke trekke seg hvis hele kjøpesummen er betalt. Hvis selger bestemmer en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger kansellere kjøpet.

Renter på for sen betaling/innkrevingsavgift

Hvis kjøper ikke betaler kjøpesummen i samsvar med avtalen, kan selgeren kreve renter på kjøpesummen i samsvar med lov om forsinkelsesrenter. I tilfelle manglende betaling, kan kravet, etter forhåndsvarsel, sendes til kjøperen og kjøperen kan deretter holdes ansvarlig for gebyrer etter inkassoloven.

Avgift for uavhentede ubetalte varer

Hvis kjøperen ikke henter ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøperen med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. En slik avgift kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 1. Garanti

Garanti gitt av selger eller produsent gir kjøper rettigheter i tillegg til de som kjøper allerede har i henhold til obligatorisk lov. En garanti pålegger derfor ingen begrensninger for kjøperens rett til klage og krav i tilfelle forsinkelser eller mangler under punkt 9 og 10.

 1. Personlig informasjon

Selger er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som blir samlet inn. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, i samsvar med personopplysningsloven, kan selgeren bare samle inn og lagre den personlige informasjonen som er nødvendig for at selgeren kan utføre forpliktelsene i henhold til avtalen. Kjøpers personlige informasjon vil bare bli gitt ut til andre hvis det er nødvendig for selger å utføre avtalen med kjøperen, eller i lovfestede tilfeller.

 1. Konfliktløsning

Klager skal rettes til selger innen rimelig tid, jfr. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister på minnelige vilkår. Hvis dette mislykkes, kan kjøperen kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf. +47 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

EU-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å sende inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er en forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen sendes inn her: http://ec.europa.eu/odr.